Hỗ trợ trực tuyến

 • (Bùi Trọng Bằng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  DANH NGÔN MỖI NGÀY

  Tổng kết kì I lớp 8A

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Cao Bằng (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:27' 31-12-2009
  Dung lượng: 22.0 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  Sè TT Hä vµ tªn §iÓm trung b×nh m«n §iÓm trung b×nh m«n §iÓm trung b×nh m«n §iÓm trung b×nh m«n §iÓm trung b×nh m«n §iÓm trung b×nh m«n §iÓm trung b×nh m«n §iÓm trung b×nh m«n §iÓm trung b×nh m«n §iÓm trung b×nh m«n §iÓm trung b×nh m«n §iÓm trung b×nh m«n §iÓm trung b×nh m«n §iÓm trung b×nh m«n TBCM XÕp lo¹i XÕp lo¹i Danh hiÖu
  Sè TT Hä vµ tªn To¸n VËt lý Ho¸ häc Sinh häc Ng÷ v¨n LÞch sö §Þa lý Ngo¹i ng÷ GDCD C«ng nghÖ ThÓ dôc ¢m nh¹c Mü thuËt Tin häc TBCM H¹nh kiÓm Häc lùc Danh hiÖu
  1 TrÇn Duy Anh 9.3 9.1 9.2 8.5 7.1 8.8 8.6 6.8 8.5 9.4 8.1 8.3 8 8.3 8.4 T G Giái
  2 Ph¹m §øc Anh 8.5 6.7 7.2 7.4 7 8.4 8.4 5.8 7.8 7.4 7.8 7.9 8 7.3 7.6 T K Tiªn tiÕn
  3 NguyÔn ThÞ Lan Anh 8.1 7.8 7.8 8.5 7.6 9.7 8.5 6.7 8.6 8.3 7.6 7.9 8.9 7.9 8.1 T G Giái
  4 Bïi Ngäc BÝch 8.4 7.8 8.3 8.6 7.3 8.4 8.5 6.4 8.9 9.2 7.4 8.3 9.4 7.3 8.1 T K Tiªn tiÕn
  5 Bïi Duy ChiÕn 8.8 7.6 8.6 8.8 6.6 9.1 9.1 7.2 7.9 9 7.7 7.6 8 8 8.1 T G Giái
  6 Ng« ThÞ TuyÕt Chinh 9.9 9.9 9.6 9.6 8.4 9.3 8.9 8.8 9.4 9.9 7.6 8.8 9.7 8.8 9.2 T G Giái
  7 Bïi ThÞ Dung 9.5 9.2 8.9 9 8.2 9.3 9.1 7.8 8.6 9.3 7.5 8 9 8.3 8.7 T G Giái
  8 §Æng V¨n DuyÖt 9.8 8.7 9.2 8.9 7.4 9.1 8.6 7.5 7.6 9.9 7.7 8.3 8.3 8.2 8.5 T G Giái
  9 Vò Ngäc D­¬ng 9.1 7.8 8.6 8.5 7 8.6 8.6 6.2 8 9.5 6.5 7.4 7.9 7.9 8 T K Tiªn tiÕn
  10 NguyÔn V¨n D­¬ng 9 7.3 8.4 6.9 7 8.3 8.7 6.5 7.4 9.1 6.1 7.1 8 6.8 7.7 T K Tiªn tiÕn
  11 Vò ThÞ BÝch H¹nh 8.1 7 8.1 9 7.7 7.2 7.7 6.4 8 7.9 7.6 8.1 9 7.3 7.8 T K Tiªn tiÕn
  40 §Æng Quang H¹nh 7.1 6.2 6.7 8.2 7 9.2 8.6 6.5 8.6 8.8 7.9 8.4 8.3 6.9 7.7 T K Tiªn tiÕn
  12 Ph¹m ThÞ H¹nh 9 7.1 8.3 8.7 7 8.7 8.1 7.1 7.6 9.3 7.6 8.9 8.3 8.2 8.1 T G Giái
  13 NguyÔn ThÞ Thu H»ng 9.6 8.5 8.6 8.8 7.6 9.2 9.6 8.2 9.1 9 7.2 9.4 9.7 7.8 8.7 T G Giái
  14 §Æng ThÞ Thu HiÒn 8.1 8.5 8.4 8.5 7.9 8.8 9.9 8 8.6 8.9 7.2 8 9 7.7 8.3 T G Giái
  40 Bïi Thuý Hång 6.8 6 6 7.5 6 7.3 6.1 5.8 6.8 8.6 7.3 7.6 8.6 7.4 6.9 Y K
  16 §µm ViÖt Hïng 9.5 8.9 9.4 7.8 7.1 8.9 8.5 7.6 8.7 9.6 7.5 8.3 8.6 7.4 8.4 T G Giái
  17 TrÞnh ThÞ H­¬ng Liªn 8.5 7.8 8.2 8.5 7.3 8.9 8.1 6.2 8.4 8.9 6.6 7.4 8.6 8.3 8 T K Tiªn tiÕn
  18 Vò Kh¸nh Linh 8.5 7.9 8.2 8.7 7.2 9.1 9 5.5 8.7 7.4 5.7 8.4 8.6 7.8 7.9 T K Tiªn tiÕn
  19 Bïi ThÞ Hång LuyÕn 9.4 8.3 8.8 7.9 6.9 8.9 8.5 7 8.5 9.6 7.3 8 9.3 7.8 8.3 T G Giái
  20 Bïi ThÞ Lý 9.2 8.2 9.6 8.8 6.4 8.7 8.5 7.9 8.7 7.9 8.4 8 8.9 7.9 8.3 T K Tiªn tiÕn
  21 Ph¹m ThÞ Mai 8.2 7.3 8.3 8.6 7.9 8 8.9 6.7 8.6 8 7.2 8.1 9.7 6.8 8 T G Giái
  22 Bïi V¨n Minh 9.2 7.6 8.8 8 7.5 8.6 8.2 6.4 8.6 7.5 8.1 7.6 8 7.2 8 T K Tiªn tiÕn
  23 Vò ThÞ Nhung 7.2 7.9 7.8 8.5 6.9 8.8 9.4 7.5 8.7 7.5 7.8 8.8 8.4 7.6 7.9 T K Tiªn tiÕn
  24 NguyÔn ThÞ Thïy Nhung 7.3 5.6 7.4 8.5 6.8 8.6 8.1 5.2 8.9 8 5.8 8.1 9 7.5 7.4 T K Tiªn tiÕn
  25 NguyÔn Kh¾c Phóc 8.1 8 8.5 8.4 6.2 8.4 8.6 6.5 8.4 8.4 6.1 7.8 8.4 7 7.7 T K Tiªn tiÕn
  26 Ph¹m Ng©n Ph­¬ng 9.7 9.9 9.5 8.5 8.7 9.4 9.1 8.7 8.6 9.5 7.2 8.8 9 8.8 9 T G Giái
  27 §Æng ThÞ Thu Ph­¬ng 9.3 8.9 8.7 8.3 7.4 8.9 8.3 8 8 9.4 5.5 8.3 8.7 7.8 8.3 T K Tiªn tiÕn
  28 §Æng ThÞ Ph­îng 9.1 9.4 9.2 8.8 8 9.2 8.9 7.8 8.3 9.8 7.3 9.1 8.6 7.7 8.6 T G Giái
  29 Vò Ngäc Quúnh 8.7 9 9.1 8.4 7.5 9.3 8.2 7.3 8.2 8.8 7.4 8.4 8.6 7.5 8.3 T G Giái
  31 §Æng V¨n S¬n 8.2 8.9 8.9 8.2 6.5 8.6 9.4 6.8 8.4 9.9 7.8 8.6 8 7.6 8.2 T G Giái
  33 Bïi Quang Thµnh 9.4 8.4 9.2 8.4 7.5 9.1 8.2 7.5 8.2 8.8 7.8 8.4 8.3 8.2 8.4 T G Giái
  34 Vò ThÞ Thoa 7.7 6.9 6.9 8.4 7.6 9 8.6 6.3 8.6 8.5 7.6 8.4 9.7 7.7 8 T K Tiªn tiÕn
  35 §Æng ThÞ Th­¬ng 9.3 8.9 9.3 9 7.8 9.3 9.4 8.2 8.6 9.3 7.5 8.8 9 8.4 8.7 T G Giái
  36 TrÇn Minh TuÊn 9.5 8.9 9.5 8.1 7.2 8.3 8.3 6.5 8.7 9 7.6 8.1 8 8.6 8.3 T G Giái
  38 Ph¹m §¨ng T­ëng 8.7 8.9 8.7 8.6 7 9.2 9.4 7.6 8.4 9.1 7.4 7.8 8.3 8.1 8.3 T G Giái
  39 Ph¹m TuÊn Vinh 7.7 7.3 7.7 8 7.3 7.7 9.1 6 7.9 8.9 7.8 7.3 8.7 8.8 7.8 T K Tiªn tiÕn

  TK<5 -SL
  %
  5<=TK<6.5 - SL 3 1 3 1 11 5
  % 8.11 2.7 8.11 2.7 29.73 13.51
  6.5<=TK<8 - SL 6 15 7 5 30 3 1 20 7 6 29 11 1 24 10 17
  % 16.22 40.54 18.92 13.51 81.08 8.11 2.7 54.05 18.92 16.22 78.38 29.73 2.7 64.86 27.03 45.95
  >=8 - SL 31 19 29 32 4 34 35 6 30 31 3 26 36 13 27 20
  % 83.78 51.35 78.38 86.49 10.81 91.89 94.59 16.22 81.08 83.78 8.11 70.27 97.3 35.14 72.97 54.05
  Avatar

  Tổng kết kì I lớp 8A

  Avatar
  Các em dowload về nhé
  No_avatar

  vang

   

  No_avatar
  thay chinh lai thanh duoi docx dj
  No_avatar
  THoi cung dc em chỉnh được rồi
   
  Gửi ý kiến