Hỗ trợ trực tuyến

 • (Bùi Trọng Bằng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  DANH NGÔN MỖI NGÀY

  Ktra Anh 6 HK2 lần 1a- 2011-2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:22' 23-02-2012
  Dung lượng: 14.0 KB
  Số lượt tải: 369
  Số lượt thích: 0 người
  HTB Education&Training Department THE 45-MINUTE TEST
  Hong Son secondary school SCHOOL YEAR: 2011 –2012
  Full name: ……………………….. SUBJECT :ENGLISH 6
  Class: 6…………… (Đề 1)

  Marks:


  Teacher’s remark:  
  A. LANGUAGE FORCUS.
  I. Multiple choice (2.5pts) Choose the correct answer: ( Chọn câu trả lời đúng )
  She has ................. hair.
  A. a black long B. black long C. long black D. a long black
  There are .................on feet.
  A. fingers B. shoulders C. arms D. toes
  What would you ................. to drink? A. has B. like C. likes D. to like
  How ................. eggs do you want?
  A. many B. much C. any D. old
  ................. you like noodles? – Yes, I do.
  A. Are B. Do C. Would D. Does
  She ................. by bus now.
  A. travel B. is traveling C. travels D. to travel
  I am thirsty. I’d like some.................
  A. beef B. rice C. water D. apples
  Nam is not tall. He is ................
  A. heavy B. light C. fat D. short
  What color are her eyes? – They are ................
  A. black B. big C. long D. round
  Would you like orange? – No, I..................
  A. don’t B. am not C. wouldn’t D. doesn’t
  II.Choose the underlined part of each sentence which has a mistake.
  (Chọn phần gạch dưới trong câu bị lỗi). (0,5pt)
  Is there some beef for lunch?
  A B C D
  Does she have a round face or a oval face?
  A B C D
  III. Circle the word that has underlined, italic part pronounced differently from the others.
  (Khoanh tròn từ có phần gạch chân và in nghiêng phát âm khác các từ còn lại) (0,75pt)
  A. carrot B. sandwich C. gram D. potato
  A. would B. mouth C. round D. mountain
  A. some B. open C. dozen D. come
  HTB Education&Training Department THE 45-MINUTE TEST
  Hong Son secondary school SCHOOL YEAR: 2011 –2012
  Full name: ……………………….. SUBJECT :ENGLISH 6
  Class: 6…………… (Đề 1)
  Marks:


  Teacher’s remark:


  
  B. LISTENING. (1.5pts)Listen the dialogue then fill in the blanks with a suitable word.
  (Nghe bài hội thoại và điền từ còn thiếu vào chỗ trống)


  Nam’s mother wants him to go to the (1).................. . His mother needs a (2).................. of cooking oil, two kilos of (3).................. , half a (4).................. of beef and (5).................. a dozen (6)..................
  C. READING: (2,5pts)
  I. Read the passage then answer True (T) or False (F):(1.0pts)(Trả lời đúng (T) hoặc sai (F))
  My sister is Lan. She is twenty – five years old. She is a teacher. She teaches in a primary school. She is tall and thin. She has an oval face. She has brown hair. She has blue eyes and a small nose. She is beautiful.
  Lan is a nurse. (
  She is tall and thin. (
  She has a oval face (
  Her nose is small (
  II. Read the passage then answer the questions:(1.5pts)
  (Đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi)
  Ba is a student. He is in grade six. He likes noodles and bananas so he has noodles for breakfast. He drinks milk, too. It is his favorite drink.
  What does Ba do? (..………….……...………….……...………
  Does he like noodles? (..………….……...………….……...………
  What is his favorite drink? (..………….……...………….……...………
  D. WRITING. Arrange the given words into the meaningful sentences.
  ( Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu có nghĩa). (1.5pts)
  How many / do / you / oranges/ ? / want
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓