Hỗ trợ trực tuyến

 • (Bùi Trọng Bằng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  DANH NGÔN MỖI NGÀY

  Gốc > Tìm hiểu code CSS-Java >

  Tìm hiểu code JAVASCRIPT Phần 1

  1. Cú pháp cơ bản của lệnh :
  JavaScript xây dựng các hàm,các phát biểu,các toán tử và các biểu thức trên cùng một dòng và
  kết thúc bằng ;
  Ví dụ: document.writeln("It work
  ");

  2. Các khối lệnh:
  Nhiều dòng lệnh có thể được liên kết với nhau và được bao bởi { }
  Ví dụ:
  {
  document.writeln("Does It work");
  document.writeln("It work!");
  }

  3. Xuất dữ liệu ra cửa sổ trình duyệt:
  Dùng 2 phương pháp document.write() và document.writeln()
  Ví dụ:
  document.write(“Test”);
  document.writeln(“Test”);

  4. Xuất các thẻ HTML từ JavaScript
  Ví dụ 1:
  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Outputting Text</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  This is text plain


  <script LANGUAGE="Javascript">
  <!- -
  document.write("This is text bold ");
  - ->
  </SCRIPT>
  </BODY>
  </noscript>
  <div style="text-align: center;"><div style="position:relative; top:0; margin-right:auto;margin-left:auto; z-index:99999">
  <div style="position:fixed; top:0; left:0; background-color:black; width:100%; vertical-align:bottom; horizontal-align:center;">
  <font face="Tahoma">
  <b>
  <a target="_blank" href="http://12h.us/"><font size="1"><font color="white"> FREE HOSTING</font><font color="#FFFFFF">
  </font> </font></a> <font color="#FFFFFF"> <font size="1">| </span></font>
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vietnamnet/woFz">
  <font color="white" size="1">TIN TỨC </font></a></font></b>
  <font color="#FFFFFF"> <b><font size="1">|
  <a target="_blank" href="http://www.12h.us/hotest-films/">
  <font color="#FFFFFF"> PHIM ONLINE </font></a>| <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vietnamnet/blogviet">
  <font color="#FFFFFF"> BLOG VIỆT </font></a>| <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/ThThao">
  <font color="#FFFFFF"> THỂ THAO 24H </font></a>| <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vn/finance">
  <font color="#FFFFFF"> FINANCE & BANKING </font></a>|
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vn/sercurities">
  <font color="#FFFFFF"> CHỨNG KHOÁN </font></a>|
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vn/congnghe">
  <font color="#FFFFFF"> CÔNG NGHỆ </font></a>|
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/thanhniennews/TpWo">
  <font color="#FFFFFF">BUSINESS</font></a> |
  <a target="_blank" href="http://www.botayvn.com/"><font color="#FFFFFF">MORE</font></a></font></b></font></div>
  </div></div>
  </HTML>

  Ví dụ 2:
  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Example 2.4 </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <script LANGUAGE="Javascript">
  <!- -
  document.write('');
  document.write("
  <H1>WELCOME TO
  NETSCAPE 2.1</H1>");
  - ->
  </SCRIPT>
  </BODY>
  </noscript>
  <div style="text-align: center;"><div style="position:relative; top:0; margin-right:auto;margin-left:auto; z-index:99999">
  <div style="position:fixed; top:0; left:0; background-color:black; width:100%; vertical-align:bottom; horizontal-align:center;">
  <font face="Tahoma">
  <b>
  <a target="_blank" href="http://12h.us/"><font size="1"><font color="white"> FREE HOSTING</font><font color="#FFFFFF">
  </font> </font></a> <font color="#FFFFFF"> <font size="1">| </span></font>
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vietnamnet/woFz">
  <font color="white" size="1">TIN TỨC </font></a></font></b>
  <font color="#FFFFFF"> <b><font size="1">|
  <a target="_blank" href="http://www.12h.us/hotest-films/">
  <font color="#FFFFFF"> PHIM ONLINE </font></a>| <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vietnamnet/blogviet">
  <font color="#FFFFFF"> BLOG VIỆT </font></a>| <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/ThThao">
  <font color="#FFFFFF"> THỂ THAO 24H </font></a>| <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vn/finance">
  <font color="#FFFFFF"> FINANCE & BANKING </font></a>|
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vn/sercurities">
  <font color="#FFFFFF"> CHỨNG KHOÁN </font></a>|
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vn/congnghe">
  <font color="#FFFFFF"> CÔNG NGHỆ </font></a>|
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/thanhniennews/TpWo">
  <font color="#FFFFFF">BUSINESS</font></a> |
  <a target="_blank" href="http://www.botayvn.com/"><font color="#FFFFFF">MORE</font></a></font></b></font></div>
  </div></div>
  </HTML>

  5. Sử dụng phương pháp writeln() với thẻ PRE:
  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Outputting Text</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <PRE>
  <script LANGUAGE="Javascript">
  <!- -
  document.writeln("One,");
  document.writeln("Two,");
  document.write("Three");
  document.write("...");
  - ->
  </SCRIPT>
  </PRE>
  </BODY>
  </noscript>
  <div style="text-align: center;"><div style="position:relative; top:0; margin-right:auto;margin-left:auto; z-index:99999">
  <div style="position:fixed; top:0; left:0; background-color:black; width:100%; vertical-align:bottom; horizontal-align:center;">
  <font face="Tahoma">
  <b>
  <a target="_blank" href="http://12h.us/"><font size="1"><font color="white"> FREE HOSTING</font><font color="#FFFFFF">
  </font> </font></a> <font color="#FFFFFF"> <font size="1">| </span></font>
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vietnamnet/woFz">
  <font color="white" size="1">TIN TỨC </font></a></font></b>
  <font color="#FFFFFF"> <b><font size="1">|
  <a target="_blank" href="http://www.12h.us/hotest-films/">
  <font color="#FFFFFF"> PHIM ONLINE </font></a>| <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vietnamnet/blogviet">
  <font color="#FFFFFF"> BLOG VIỆT </font></a>| <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/ThThao">
  <font color="#FFFFFF"> THỂ THAO 24H </font></a>| <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vn/finance">
  <font color="#FFFFFF"> FINANCE & BANKING </font></a>|
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vn/sercurities">
  <font color="#FFFFFF"> CHỨNG KHOÁN </font></a>|
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vn/congnghe">
  <font color="#FFFFFF"> CÔNG NGHỆ </font></a>|
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/thanhniennews/TpWo">
  <font color="#FFFFFF">BUSINESS</font></a> |
  <a target="_blank" href="http://www.botayvn.com/"><font color="#FFFFFF">MORE</font></a></font></b></font></div>
  </div></div>
  </HTML>

  6. Các kí tự đặc biệt trong chuổi:
  \n : New line
  \t : Tab
  \r : carriage return
  \f : form feed
  \b: backspace
  Ví dụ:
  document.writeln("It work!\n");

  7. Làm việc với các dialog boxes
  Sử dụng hàm alert() để hiển thị thông báo trong một hộp.
  Ví dụ:
  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Example 2.5 </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <script LANGUAGE="Javascript">
  <!- -
  alert("Welcome to Netscape Navigator
  21");
  document.write('');
  - ->
  </SCRIPT>
  </BODY>
  </noscript>
  <div style="text-align: center;"><div style="position:relative; top:0; margin-right:auto;margin-left:auto; z-index:99999">
  <div style="position:fixed; top:0; left:0; background-color:black; width:100%; vertical-align:bottom; horizontal-align:center;">
  <font face="Tahoma">
  <b>
  <a target="_blank" href="http://12h.us/"><font size="1"><font color="white"> FREE HOSTING</font><font color="#FFFFFF">
  </font> </font></a> <font color="#FFFFFF"> <font size="1">| </span></font>
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vietnamnet/woFz">
  <font color="white" size="1">TIN TỨC </font></a></font></b>
  <font color="#FFFFFF"> <b><font size="1">|
  <a target="_blank" href="http://www.12h.us/hotest-films/">
  <font color="#FFFFFF"> PHIM ONLINE </font></a>| <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vietnamnet/blogviet">
  <font color="#FFFFFF"> BLOG VIỆT </font></a>| <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/ThThao">
  <font color="#FFFFFF"> THỂ THAO 24H </font></a>| <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vn/finance">
  <font color="#FFFFFF"> FINANCE & BANKING </font></a>|
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vn/sercurities">
  <font color="#FFFFFF"> CHỨNG KHOÁN </font></a>|
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vn/congnghe">
  <font color="#FFFFFF"> CÔNG NGHỆ </font></a>|
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/thanhniennews/TpWo">
  <font color="#FFFFFF">BUSINESS</font></a> |
  <a target="_blank" href="http://www.botayvn.com/"><font color="#FFFFFF">MORE</font></a></font></b></font></div>
  </div></div>

  8. Tương tác với người sử dụng:
  Sử dụng phương pháp promt() để tương tác với người sử dụng.
  Ví dụ 1:
  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Listing 2.6</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <script LANGUAGE="Javascript">
  <!- -
  document.write("Your favorite color
  is:");
  document.writeln(prompt("enter your
  favorite color:","Blue"));
  - ->
  </SCRIPT>
  </BODY>
  </noscript>
  <div style="text-align: center;"><div style="position:relative; top:0; margin-right:auto;margin-left:auto; z-index:99999">
  <div style="position:fixed; top:0; left:0; background-color:black; width:100%; vertical-align:bottom; horizontal-align:center;">
  <font face="Tahoma">
  <b>
  <a target="_blank" href="http://12h.us/"><font size="1"><font color="white"> FREE HOSTING</font><font color="#FFFFFF">
  </font> </font></a> <font color="#FFFFFF"> <font size="1">| </span></font>
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vietnamnet/woFz">
  <font color="white" size="1">TIN TỨC </font></a></font></b>
  <font color="#FFFFFF"> <b><font size="1">|
  <a target="_blank" href="http://www.12h.us/hotest-films/">
  <font color="#FFFFFF"> PHIM ONLINE </font></a>| <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vietnamnet/blogviet">
  <font color="#FFFFFF"> BLOG VIỆT </font></a>| <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/ThThao">
  <font color="#FFFFFF"> THỂ THAO 24H </font></a>| <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vn/finance">
  <font color="#FFFFFF"> FINANCE & BANKING </font></a>|
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vn/sercurities">
  <font color="#FFFFFF"> CHỨNG KHOÁN </font></a>|
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vn/congnghe">
  <font color="#FFFFFF"> CÔNG NGHỆ </font></a>|
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/thanhniennews/TpWo">
  <font color="#FFFFFF">BUSINESS</font></a> |
  <a target="_blank" href="http://www.botayvn.com/"><font color="#FFFFFF">MORE</font></a></font></b></font></div>
  </div></div>
  </HTML>

  Ví dụ 2:
  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Listing 2.6</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <script LANGUAGE="Javascript">
  <!- -
  document.write('');
  document.write("<H1>Greeting ,");
  document.writeln(prompt("enter your
  name:","name"));
  document.write("Welcome to netscape
  navigator 2.01 </H1>");
  - ->
  </SCRIPT>
  </BODY>
  </noscript>
  <div style="text-align: center;"><div style="position:relative; top:0; margin-right:auto;margin-left:auto; z-index:99999">
  <div style="position:fixed; top:0; left:0; background-color:black; width:100%; vertical-align:bottom; horizontal-align:center;">
  <font face="Tahoma">
  <b>
  <a target="_blank" href="http://12h.us/"><font size="1"><font color="white"> FREE HOSTING</font><font color="#FFFFFF">
  </font> </font></a> <font color="#FFFFFF"> <font size="1">| </span></font>
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vietnamnet/woFz">
  <font color="white" size="1">TIN TỨC </font></a></font></b>
  <font color="#FFFFFF"> <b><font size="1">|
  <a target="_blank" href="http://www.12h.us/hotest-films/">
  <font color="#FFFFFF"> PHIM ONLINE </font></a>| <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vietnamnet/blogviet">
  <font color="#FFFFFF"> BLOG VIỆT </font></a>| <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/ThThao">
  <font color="#FFFFFF"> THỂ THAO 24H </font></a>| <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vn/finance">
  <font color="#FFFFFF"> FINANCE & BANKING </font></a>|
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vn/sercurities">
  <font color="#FFFFFF"> CHỨNG KHOÁN </font></a>|
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vn/congnghe">
  <font color="#FFFFFF"> CÔNG NGHỆ </font></a>|
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/thanhniennews/TpWo">
  <font color="#FFFFFF">BUSINESS</font></a> |
  <a target="_blank" href="http://www.botayvn.com/"><font color="#FFFFFF">MORE</font></a></font></b></font></div>
  </div></div>
  </HTML>
  Sử dụng dấu + để cộng 2 chuổi đơn lại:

  Ví dụ 3:
  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>Listing 2.6</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <script LANGUAGE="Javascript">
  <!- -
  document.write('');
  document.write("<H1>Greeting ," +
  prompt("enter your name:","name") + "
  Welcome to netscape navigator 2.01
  </H1>");
  - ->
  </SCRIPT>
  </BODY>
  </noscript>
  <div style="text-align: center;"><div style="position:relative; top:0; margin-right:auto;margin-left:auto; z-index:99999">
  <div style="position:fixed; top:0; left:0; background-color:black; width:100%; vertical-align:bottom; horizontal-align:center;">
  <font face="Tahoma">
  <b>
  <a target="_blank" href="http://12h.us/"><font size="1"><font color="white"> FREE HOSTING</font><font color="#FFFFFF">
  </font> </font></a> <font color="#FFFFFF"> <font size="1">| </span></font>
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vietnamnet/woFz">
  <font color="white" size="1">TIN TỨC </font></a></font></b>
  <font color="#FFFFFF"> <b><font size="1">|
  <a target="_blank" href="http://www.12h.us/hotest-films/">
  <font color="#FFFFFF"> PHIM ONLINE </font></a>| <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vietnamnet/blogviet">
  <font color="#FFFFFF"> BLOG VIỆT </font></a>| <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/ThThao">
  <font color="#FFFFFF"> THỂ THAO 24H </font></a>| <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vn/finance">
  <font color="#FFFFFF"> FINANCE & BANKING </font></a>|
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vn/sercurities">
  <font color="#FFFFFF"> CHỨNG KHOÁN </font></a>|
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/vn/congnghe">
  <font color="#FFFFFF"> CÔNG NGHỆ </font></a>|
  <a target="_blank" href="http://feeds2.feedburner.com/thanhniennews/TpWo">
  <font color="#FFFFFF">BUSINESS</font></a> |
  <a target="_blank" href="http://www.botayvn.com/"><font color="#FFFFFF">MORE</font></a></font></b></font></div>
  </div></div>
  </HTML>

  9. Các kiểu dữ liệu trong java script:
  a. Dữ liệu kiểu số:
  + Số nguyên: ví dụ 720
  + Số Octal: ví dụ :056
  + Số Hexa:ví dụ:0x5F
  + Số thập phân :ví dụ :7.24 , -34.2 ,2E3
  b. Dữ liệu kiểu chuổi:
  ví dụ: ” Hello”
  ’245’
  “ “
  c. Dữ liệu kiểu Boolean:
  Kết quả trả về là true hoặc false.
  d. Dữ liệu kiểu null:
  Trả về giá trị rỗng.
  e. Dữ liệu kiểu văn bản (giống như kiểu chuổi)
  Nhắn tin cho tác giả
  Cao Bằng @ 23:49 04/09/2009
  Số lượt xem: 951
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến